banner
left border

 

 
Murchadh MacNèill
Return to Speaker
Speakers List
Murchadh MacNèill
Murchadh mac Dhòmhnaill 'ic Sheumais a' Chùil
Cùl Eilean na Nollaige, Siorramachd Ceap Breatainn

naidheachd aig Peadar: Migi Ceataidh


File size: >50kb (Large File - Streaming video)

You may need to download the Adobe Flash Player plugin to view this clip.
Get Adobe Flash Player

right border
 

Na Beulaichean | Eachdraidh an Tionnsgraidh | Sgioba an Tionnsgraidh | Gàidhealtachd na h-Albann Ùir | Ceanglaichean | Conaltradh

© Comhairle na Gaidhlig | Na Còirichean Uile Gléidhte
Cuiribh fón ugainn aig airson barrachd fiorachaidh 1-902-725-2272 Air neo cuiribh post-dealain gu: info@cainntmomhathar.com