banner
left border

 

 
Uilleam Friseal
Switch to English
Speakers List
 Deepdale, Siorramachd Bhigtoria  Aite Breithe
Uilleam Friseal
Willie mac Shiomein
Deepdale, Siorramachd Bhigtoria

Chan eil duine ann coltach ri Uilleam Fransaidh Friseal. 'S e seinneadair, seanchaidh agus dannsair, ainmeil thairis air a dhùthaich fhéin, a th’ann an Uilleam. Tha a ghnè agus a thàlantan an dèidh meas dhaoine a chosnadh dha fhéin. Chaidh a thogail ann an teaghlach 's an robh deichnear cloinne anns na Pònaichean, Siorramachd Inbhirnis, àite gu math iomraiteach airson cho beòthail 's a bha dualchas na Gàidhlig ann. Bhuineadh athair do Camus Ìseal, far nach eil duine sam bith a’ fuireachd a-nisd, air an taobh as fhaide tuath do Cheap Breatainn. Ged nach robh mòran de shaoibhreas an t-saoghail aig an teaghlach, fhuair Friseal agus a’ chlann eile dualchas luachmhor bho Thìr-mòr na h-Albann mar òighreachd. Rè nam bliadhnaichean, tha Uilleam air a bhith ag iasgach, ag obair 's a’ choille agus mar dhocair, ach ‘s ann do chéol Gàidhlig Cheap Breatainn a thug e a dhìoghràs. Feadh nan deicheadan, bhiodh Friseal a’ dèanamh dannsa-ceumaidh aig piognaigean na h-eaglaise agus nuair a bha feum air airgead a thogail 's na coimhearsnachdan mun cuairt na Roinne, aig an aon àm a’ toirt cuideachadh dha mhnaoi leis an dusan cloinn’ aca a thogail. Chaidh an obair shaor-thoileach aige, 's gu h-àraidh cho daingeann 's a bha e a thaobh na Gàidhlig, aithneachadh le Riaghladair-Lioftanant na h-Albann Nuaidhe. A bharrachd air a’ spèis a th’aige dhan danns a thoirt do dh’àireamh a chloinne 's ' oghaichean, tha Uilleam air siubhal a dh’Albainn an aon ghnotheach na ceumannan a theagasg - ceumannan air a bheil cuimhn’ aige gun do dh’ionnsaich e iad an toiseach na bhruadairean. Tha e air a bhith ag ionnsachadh fad a bheatha, is suim aige ann an òrain ùr; leis a’ chùil àbhachdach a th’aige, bidh e fhathast a’ roinn a thàlantan le 'charaidean 's a theaghlach ‘s a’ brosnachadh an aon rud ann an daoine eile. - Seumas

Agallamh air a dhèanamh le Seumas Dòmhnallach
Air a clàrachadh le Seumas Y. MacDhòmhnaill
Am Faoilteach 26, 2006

Total Play Time: 1:04:15

00:10 Có e agus có ás a tha e
00:43-04:28 Dé an obair a bh’ aige Seallaibh | Éisdibh | Tar-sgrìobhadh
03:00 Cheannaich e pÌos do bhaile ann an Deepdale
04:35 Sloinneadh: ainm athar
06:00-08:38 A’ cheud duine a thànaig anall
08:40 Bruidhinn mu dheidhinn turais a bh’aige anns an t-seann dùthaich
09:57-13:26 Càit an do dh'ionnsaich e dannsa Seallaibh | Éisdibh | Tar-sgrìobhadh
13:34 Bhiodh e ’falbh a’ siod 's a’ seo a' dannsadh
15:21-16:59 Bhiodh a h-uile duine a’ bruidhinn na Gàidhlig
17:00 Na fìdhleirean mu thimcheall a’s an àm ud
18:10 port-a-beul
19:01-22:05 Ciamar a thachair iad ri chéile, e fhéin 's a bhean Seallaibh | Éisdibh | Tar-sgrìobhadh
22:05-22:55 Bràithrean, peathraichean
23:00 Bhruinneadh iad a’ Ghàidhlig nuair a bha iad òg; cha robh Gàidhlig aca aig an sgoil
24:02-25:18 duanagan
25:34-31:20 ainmean air na rudan a’s an taigh
31:28:12-35:39 Buill a’ chuirp Seallaibh | Éisdibh
35:40-37:43 ainmean nan craobhan
37:44 ciamar a gheobh mi ann?
39:55-43:20 naidheachdan mu ’n t-sìde air a’ chuan
43:34-46:40 spòrs, na càirdean, oidhche luadhaidh
46:41-48:22 Na bhiodh a bhean a’ dèanadh
48:22-53:34 ainmean air na rudan ’s a chidsin; a' dèanadh tÌ
53:35-54:32 naidheachd air an fhitheach chrùbach
54:33-55:34 faclan ceangailte ri gluasad
55:37-59:43 a’ bangadh an taighe airson a’ gheamhraidh, le feamain, connlach agus na bà ag ithe a’ chonnlaich timcheall an taighe Seallaibh | Éisdibh
1:01:54 na h-eich: an searrach, an làir, an stalan
1:03:50 am biodh iad a’ bruidhinn ’s a’ Ghàidhlig ri chéile


Agallamh air a dhèanamh le na
Air a clàrachadh le Seumas Y. MacDhòmhnaill
An t-Samhainn 7, 2006

Total Play Time: 1:32:46

02:00-10:11 càit an d’ rugadh e, có a b' athair dha; na ceud daoine thànaig anall
10:27-20:22 an teaghlach a bh' aige Seallaibh | Éisdibh
20:22-24:13 ceòl a's an taigh; mar a dh'ionnsaich Willie na steapan Seallaibh | Éisdibh
24:14-26:42 phòs e, an cuid chloinne
26:44-31:19 na h-òrain a dh'ionnsaich e Seallaibh | Éisdibh
31:38-41:32 ainmean, fiodh 's craobhan Seallaibh | Éisdibh
41:33-46:14 a' cur a’ bhuntàta
46:15-51:34 bhiodh iad a’ sabaid Seallaibh | Éisdibh
51:37-58:38 manadh, taibhse, sìthichean Seallaibh | Éisdibh
58:38 sean-fhacail aig Seumas
59:43 na pìobairean, na fìdhleirean, na dannsairean; stòiridhean
1:17:10-1:25:27 àm nan caoilaich Seallaibh | Éisdibh
1:25:47 anns na speuran
1:28:33 sgeulachd: duine làn airgid


Agallamh air a dhèanamh le Seumas Watson, Dòmhnallach
Air a clàrachadh le Seumas Y. MacDhòmhnaill
An Dùbhlachd 7, 2006

Total Play Time: 1:01:36

00:04-07:52 busy aig àm na Nollaig; Oidhche Nollaig Seallaibh | Éisdibh
07:55-12:20 An Nollaig nuair a bha Willie òg; mocaisean mollach; craobh na Nollaige Seallaibh | Éisdibh
12:40-15:36 a’ dèanamh nan coinnealan; tuill a’s an leabaidh airson a’ choinneil Seallaibh | Éisdibh
15:36-19:06 An Nollaig Mhór ‘s an Nollaig Bheag; Latha nan Trì Rìghean
19:07 Làithean na Ceum Chollais; Oidhche Chaluim Chruaidh
21:54-23:47 Naidheachd: Cha do lorg iad fainne a’s an fhuaraig Éisdibh
23:48 Dòmhnall Thormoid
24:30 Òran: Dean Moladh a’ Chùil, ‘s Moladh a’ Chladaich
28:20 Òran: Cuir an deoch seo mun cuairt
31:23 A’ seanchas mu dheidhinn an òrain
33:30 Òran
34:40 Òran
37:15 Bràthair aig Willie math gu seinn
38:15 na fìdhleirean Sìosalach
39:15 Angus Allan Gillis
40:42 Ag obair ann an Detroit, Windsor
45:24-49:17 Ag iasgach nuair a bha e òg; fiosachd air an t-sìde Seallaibh | Éisdibh
50:00-55:52 Stòiridhean: naidheachd bheag mu dheidhinn Dhunnchaidh Dhuibh; am puinnsean a mharbhadh nan caorach, am ministear a’ toirt seachad breitheanas; duine làn airgid Seallaibh | Éisdibh
55:53 Òran a rinn bràthair do Willie, ‘s naidheachd m’ a dheidhinn


right border
 

Na Beulaichean | Eachdraidh an Tionnsgraidh | Sgioba an Tionnsgraidh | Gàidhealtachd na h-Albann Ùir | Ceanglaichean | Conaltradh

© Comhairle na Gaidhlig | Na Còirichean Uile Gléidhte
Cuiribh fón ugainn aig airson barrachd fiorachaidh 1-902-725-2272 Air neo cuiribh post-dealain gu: info@cainntmomhathar.com