banner
left border

 

 
Murchadh MacNèill
Return to Speaker
Speakers List
Murchadh MacNèill
Murchadh mac Dhòmhnaill 'ic Sheumais a' Chùil
Cùl Eilean na Nollaige, Siorramachd Ceap Breatainn

naidheachd aig Peadar


File size:1397KB

right border
 

Na Beulaichean | Eachdraidh an Tionnsgraidh | Sgioba an Tionnsgraidh | Gàidhealtachd na h-Albann Ùir | Ceanglaichean | Conaltradh

© Comhairle na Gaidhlig | Na Còirichean Uile Gléidhte
Cuiribh fón ugainn aig airson barrachd fiorachaidh 1-902-725-2272 Air neo cuiribh post-dealain gu: info@cainntmomhathar.com